โครงการตรวจก่อนซื้อไม่ต้องรื้อภายหลัง   1. ความเป็นมา กรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอาคารมือสองเป็นจำนวนมากว่า ได้ซื้ออาคารต่อจากเจ้าของอาคารเดิมโดยสุจริตกล่าวคือ ไม่ทราบมาก่อนว่าอาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างดัดแปลง ฯลฯ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายควบคุมอาคาร (ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544) เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ และเข้าครอบครองอาคารแล้ว ต่อมาสำนักงานเขตมีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คนปัจจุบันให้ทำการแก้ไขอาคารหรือรื้อถอนอาคารนั้น เจ้าของคนปัจจุบันจึงต้องรับภาระในการแก้ไขอาคารหรือรื้อถอนอาคารตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าว จึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน (เจ้าของอาคารมือสอง)