SMEs : แหล่งติดต่อก่อนสร้างกิจการ…….จำเป็นต้องรู้ ก่อนที่คุณจะมีกิจการเป็นตัวเอง อย่างแรกคือ การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัท หรือ ถ้าธุรกิจของคุณมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฉะนั้นก่อนที่กิจการของคุณจะเริ่มดำเนินการได้ คุณจะต้องติดต่อกับหน่วยงานเหล่านี้… แหล่งติดต่อที่เกี่ยวข้องในการสร้างกิจการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้บริการทางด้าน 1.การพัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า 2.การส่งเสริมธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลีกและธุรกิจบริการ 3.ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4.การจดทะเบียนธุรกิจ 5.การกำกับดูแลธุรกิจ (ด้านบัญชีธุรกิจ) 6.การบริการข้อมูลธุรกิจ 7.การอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100