แหนมเอ็นข้อไก่ เงินลงทุน ประมาณ 700 บาท รายได้ ประมาณ 1,000 – 1,500 บาท วัสดุ/อุปกรณ์ กะละมัง ถุงพลาสติก (5 x 8) หนังยาง แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าทั่วไป ส่วนผสม เอ็นข้อไก่ 10 กิโลกรัม ข้าวสารข้าวเหนียว 1