Tag: แรงงาน

กองทุนสุขภาพ : กระทรวงแรงงานชงลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม

กองทุนสุขภาพ : กระทรวงแรงงานชงลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ผ่าทางตันปัญหาค่าแรง 300 บาท กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอครม.ลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค.56 มีรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้กระทรวงแรงงานเตรียมนำเรื่องเสนอการลดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเข้าสู่การประชุม โดยกระทรวงแรงงานเห็นว่าการลดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทของนายจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งหากมาตราการนี้ได้รับการพิจารณา ก็จะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดอัตราเงินสมทบด้วย กล่าวคือจากเดิมที่เคยเก็บเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท เหลืออัตราเดือนละ 336 บาท
Read More

กองทุนสุขภาพ : คสรท.หนุนระบบ ‘ประกันสังคมถ้วนหน้า’

กองทุนสุขภาพ : คสรท.หนุนระบบ ‘ประกันสังคมถ้วนหน้า’ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หนุนประกันสังคมถ้วนหน้าดูแลแรงงานนอกระบบ ชี้จ่ายไหวแค่เดือนละ 100-200 บาท แนะแก้กฎหมายประกันสังคมขยายมาตรา 40 ดูแลครอบคลุม 5 กรณี ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 55 น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
Read More

AEC : สิ่งทอฯเร่ลงทุนนอกบ้านสู้เออีซี

AEC : สิ่งทอฯเร่ลงทุนนอกบ้านสู้เออีซี สิ่งทอฯเร่ลงทุนนอกบ้านสู้เออีซี หนีต้นทุนค่าจ้างพุ่ง-แรงงานขาดแคลน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีความตื่นตัวในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) กันมาก โดยเฉพาะการมองหาโอกาสทั้งในแง่การค้า และการลงทุน ซึ่งจากงานสัมมนาหัวข้อ “สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ได้ย้ำถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อรองรับกับการเคลื่อนย้ายสินค้ากันอย่างเสรี “ปิลันธน์ ธรรมมงคล” นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย กล่าวว่า การปรับตัวเพื่อรองรับเออีซีนั้น สมาคมได้ส่งเสริมสมาชิกในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยแนะนำให้ออกไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และในกลุ่มประเทศอาเซียนเอง เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เคยทำมา
Read More

AEC : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานติวเข้มยกระดับแรงงานไทยรับ AEC

AEC : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานติวเข้มยกระดับแรงงานไทยรับ AEC กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดบรรยายกรณีศึกษาการเปิดเสรีการค้า ภาคบริการ โอกาสและความอยู่รอดของแรงงานไทย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2556-2558) นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงาน ในการดำเนินภารกิจเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล่าสุดทางกรมฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับ (พ.ศ. 2556-2558) จากผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ
Read More

AEC : พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี

AEC : พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี พัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับเออีซี : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายเตรียมพร้อมแรงงานไทยรับมือการเปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน (เออีซี) พร้อมเร่งปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ให้ครบ 77 จังหวัดภายในปี 2556 ถือเป็นก้าวย่างที่ 20 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานครบรอบ 19 ปี 23 กันยายน
Read More

แรงงาน : กำลังสำคัญของประเทศ

แรงงาน : กำลังสำคัญของประเทศ • คุณภาพชีวิต ทั้งรับจ้าง มีเงินเดือนประจำ และทำอาชีพอิสระ ในแต่ละปี ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปจะถูกนับรวมเป็นกำลังแรงงานของประเทศ ซึ่งแรงงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในขบวนการผลิต ขณะเดียวกันกำลังแรงงานในปัจจุบันสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.แรงงานในระบบ (Formal Sector) มีการให้คำจำกัดความของ “แรงงานในระบบ” ว่า หมายถึง แรงงานที่ทำงานในระบบการจ้างงานที่มีรายได้ประจำ มีเงินเดือนที่แน่นอน หรืออาจจะเรียกว่าเป็น
Read More