แนวคิดบริหารโลจิสติกส์ การออกแบบระบบขนถ่ายหรือขนส่งวัสดุภายในสถานประกอบการที่มีการผลิต จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้กระบวนการผลิตของกิจการมีต้นทุนต่ำลง มีสภาพการทำงานที่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิต และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย ดังนั้น เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงควรสำรวจหรือหันกลับไปสำรวจโรงงานของตนเองเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการขนถ่ายวัสดุให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แนวทางที่จะสามารถนำไปใช้วิเคราะห์หรือปรับปรุงระบบการขนถ่ายหรือขนย้ายวัสดุภายในสถานที่ประกอบการ มีดังนี้ 1. การกองเก็บ ควรหลีกเลี่ยงการวางวัสดุบนพื้นโดยตรง ควรใช้วัสดุที่เหมาะสมปูรองรับ หากเป็นไปได้ควรใช้ฐานรองหรือพาเลต (Pallet) รองรับวัสดุ ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันวัสดุไม่ให้เสื่อมคุณภาพหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากความเสี่ยงของการสัมผัสกับความชื้น ฝุ่นละอองสิ่งสกปรกจากพื้น หรือ การเกิดน้ำท่วมหรือสารเคมีหกราดโดยไม่คาดคิด การใช้พาเลต ยังจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยรถยกได้อีกด้วย เนื้อที่หรือพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุควรมีเพียงพอและสัมพันธ์กับปริมาณการผลิต ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกองวัสดุอย่างแออัด ไม่เป็นระเบียบ หรือ