เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด ในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และระเบียบอาคารชุด พ.ศ. 2523 ผู้ขอจะต้องนำหลักฐานต่าง ๆ มายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1. โฉนดที่ดิน 2. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด และสิ่งปลูกสร้าง มาตราส่วน 1:500 หรือ 1:1000 3. แผนผังแสดงรายละเอียดของอาคารชุดแต่ละชั้น โดยระบุความกว้าง