โลจิสติกส์ของเสื้อผ้าสำเร็จรูป Source: iTransport การผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปของยุโรปมีพัฒนาการระบบโลจิสติกส์ที่ก้าวไปไกลมาก มีผู้ให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะทางครบวงจร ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าติดตามและอาจเป็นแนวโน้มในอนาคตที่ไทยจะนำมาปรับใช้ วิวัฒนาการการจัดการโลจิสติกส์ของแต่ละอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของสินค้าและการให้บริการ สินค้ามูลค่าต่ำอย่างเช่น ปูนซิเมนต์ หรือสินค้าเกษตร ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารการขนส่งและกระจายสินค้ามากกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ เนื่องจากต้นทุนการขนส่งมีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับต้นทุนสินค้าทั้งหมด สินค้ามูลค่าสูงหรือมีความบอบบางมาก เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ช่อดอกไม้ ต้องการระบบขนส่งที่หลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน โครงสร้างรถขนส่งต้องมีความนิ่มนวลเป็นพิเศษอาจเป็นระบบ air suspension vehicle ก็ได้ วิวัฒนาการในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ก็ย่อมต้องมีมูลค่าสูงและถูกออกแบบมาเฉพาะกับประเภทสินค้านั้นๆ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปนั้น มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เฉพาะให้เห็นอย่างชัดเจนและน่าสนใจ LSP (Logistics