Tag: เศรษฐศาสตร์

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ วันที่ : 13 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิตบัณฑิตกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขหรือป้องกัน จะส่งผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ใช้การปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน โดยผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งการใช้กลไกตลาดในการจัดการศึกษา อาจไม่สามารถแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ดังนี้ ปัญหาด้านคุณสมบัติของตลาด ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลตลาดแรงงาน การขาดระบบข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่ดี ทั้ง ๆ ที่มีตำแหน่งงานรองรับ
Read More

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน ‘ไม่ต้องการการพัฒนา’

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน “ไม่ต้องการการพัฒนา” โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มติชนรายวัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 1.คนกลุ่มหนึ่งที่คัดค้านโครงการพัฒนาใหม่ๆ ของภาครัฐอยู่เสมอ มักจะถูกมองว่าไม่รักความก้าวหน้า ไม่รักดี และไม่ต้องการการพัฒนา 2.แต่การที่คนกลุ่มนี้ปฏิเสธข้อเสนอการพัฒนาของภาครัฐ ก็อาจจะมีเหตุผลที่น่ารับฟัง และต้องยอมรับว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะคิดเห็นแตกต่างกันได้ ดังนั้น การรับฟังและเข้าใจวิธีคิดของฝ่ายที่มองต่างมุม ก็น่าจะรับฟัง เหตุใดเขาจึงไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการของหน่วยราชการ? ไม่ยอมรับการตัดสินใจของรัฐบาล? ออกมาประท้วงหน่วยงานระหว่างที่ให้กู้ยืมเช่นธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ฯลฯ
Read More

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยศาสนา

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยศาสนา หน้าต่างความคิด : เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว  กรุงเทพธุรกิจ  วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 การชุมนุมเพื่อผลักดันให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของชาวพุทธ หากมองในแง่บวกแล้ว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับจุดยืนและบทบาทของศาสนาในสังคมไทย เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่แกนนำของผู้ชุมนุมยกขึ้นมาสนับสนุนการชุมนุมคือ หากพุทธศาสนา ถูกบรรจุไว้เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็จะมีกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องออกมารองรับ มีการร่างกฎข้อบังคับที่ชัดเจน และจะได้มีการบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน ช่วยให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วผลจะลงเอยเช่นไร ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น ศาสนามีบทบาททางสังคมอยู่สามประการด้วยกัน คือ ศาสนาในฐานะสินค้าเอกชน ศาสนาในฐานะสินค้าสาธารณะ
Read More

มอง 'เศรษฐศาสตร์' ให้ถึงแก่นสาร

มอง “เศรษฐศาสตร์” ให้ถึงแก่นสาร คอลัมน์ ระดมสมอง โดย เพสซิมิสต์ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3837 (3037) ขณะนี้มีการกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจกันมาก ซึ่งอิงไปถึงทฤษฎีที่แตกต่างจากทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ความผาสุกของประชาชนหรือ gross national happiness (GNH) เศรษฐกิจพอเพียงและการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เช่น
Read More

GLOBAL WARMING…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

GLOBAL WARMING…บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์   วันที่ : 1 กรกฎาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : Tax & Business                    ภาวะโลกร้อนกลายเป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน จนมีความตื่นตัวของรัฐบาลและประชาชนในหลายประเทศที่พยายามป้องกันและแก้ไขปัญหานี้                  แท้ที่จริงแล้ว คำเตือนเรื่องวิกฤตโลกร้อนมีมานานแล้ว แต่ประเทศต่าง ๆ กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ไม่เพียงเท่านั้น ความร่วมมือในระดับโลกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกกลับประสบความล้มเหลว เมื่อสหรัฐอเมริกาไม่ร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                  บทความนี้
Read More

ทำงานสังคมแบบนักเศรษฐศาสตร์

ทำงานสังคมแบบนักเศรษฐศาสตร์   วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : www.sapasupsip.com   งานสังคม (social work) หมายถึงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาหรือไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ตัวอย่างของงานสังคมที่พบอยู่ในประเทศไทย อาทิ งานสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณประโยชน์ งานพัฒนาชุมชน ประชาสังคม การเรียกร้องสิทธิของผู้ที่ยากไร้และขาดอำนาจต่อรอง ฯลฯ ผู้ที่ทำงานสังคมจำนวนมากเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญหรือรุนแรงของปัญหาสังคม และเสียสละตัวเองและอาสาตัวเข้าไปทำงานนั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น
Read More