เลี้ยงจิ้งหรีด เงินลงทุน ประมาณ 2,000 – 2,500 บาท (พ่อแม่พันธ์จิ้งหรีด ราคาคู่ละ 10 บาท) รายได้ กิโลกรัมละ 100 บาท อุปกรณ์ กล่องพลาสติก อาหารของจิ้งหรีด กล้าอ่อนของพืช และ อาหารไก่ ขั้นตอนดำเนินการ 1. เตรียมดินโดยใช้ดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย น้ำหนัก 5 กก./กล่อง อบดินที่อุณหภูมิ