เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต Source: วันทนา อรรถสถาวร การลดต้นทุน เป็นความจำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการในแวดวงอุตสาหกรรม เพราะต้นทุนที่ลดลงไปได้ไม่เฉพาะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ในที่สุดก็จะแปลงกลับมาเป็นกำไรให้กับกิจการ การลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องเลือกใช้เครื่องมือและทักษะแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการปฏิบัติงาน คุณสมชาย ทรงศักดิ์เดชา กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผู้จัดการโรงงานและหัวหน้างานเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการหาวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในงานได้ ภารกิจที่หัวหน้างานและผู้จัดการโรงงานปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันมีอยู่ 3 อย่างคือ หนึ่ง เตรียมงาน สอง ทำงาน และสาม ปล่อยงาน ซึ่งประสิทธิภาพของภารกิจดังกล่าวอยู่ที่การวิเคราะห์ให้ออกว่าจะใช้