เด็กออกกลางคัน ปมที่ต้องแก้ วันที่ : 10 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐรายวัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวดที่ 3 ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 มีเนื้อหาเหมือนกันว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”