การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาเซรามิก ผู้แต่ง/ที่มา : อาจารย์ ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง วันที่ : 17 มีนาคม 2547 1. บทนำ ในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก จะพบว่าเตาเผาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อการประหยัดพลังงาน ดังนั้นการพิจารณาเลือกขนาดของส่วนประกอบต่างๆ ของเตาเผาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการใช้พลังงาน การควบคุมพลังงานและการวิเคราะห์เพื่อการประเมินพลังงานอีกด้วย ฉะนั้นในเนื้อหาส่วนนี้จะมุ่งเน้นในหลักการและแนวคิดเชิงหลักการเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อการประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 2. หลักการพื้นฐานของเตาเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก เตาเผาที่ใช้กันในอุตสาหกรรม สามารถพิจารณาจำแนกตามหลักการพื้นฐานของการทำงานได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่