เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ชื่อแจดีย์ชเวดากองมีความหมายดังนี้ ชเว คือ ทอง ส่วน ดากอง คือชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง สมัยที่พระเจ้าอลองพญาสถาปนาเมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2298 กล่าวกันว่า “ทอง” แห่งมหาเจดีย์มหาศาลกว่าทองในธนาคารแห่งอังกฤษ ประวัติ ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อง 2500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างปี คริสตศตวรรษที่ 6 ถึง 10 สร้างโดยชาวมอญ