‘จับคู่’ เพื่อสังคม…ยั่งยืน คนไทยน้ำใจงาม พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก แต่หากความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเพียงการนำของกินของใช้ไปบริจาค ก็เป็นไปได้ที่น้ำใจจะกลายเป็นความสูญเปล่าสิ้นเปลือง หรือบ่อยครั้งก็ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับ เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Social Venture Network, Asia (Thailand) หรือ SVN นักธุรกิจที่รวมตัวเพื่อทำกิจกรรมทางสังคมจึงริเริ่ม โครงการแบ่งปัน หรือ Sharing for Sustainable Society โดยการสนับสนุนงบประมาณโครงการจาก สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่หน่วยงานภาคสังคม ได้แก่