สถานที่พักบนเกาะช้าง หาดทรายขาว โรงแรม เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท ๗/๕ ม.๔ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๗๔๘, ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๒๑-๒, ๐ ๑๘๓๖ ๑๕๓๐ จำนวน ๘๔ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท บังกะโลและรีสอร์ท เกาะช้างแกรนด์วิว รีสอร์ท ๙/๓