ฮาร์วาร์ดต้นแบบสร้างผู้เรียนรักแสวงหาความจริง วันที่ : 31 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การค้นพบแบบภาพร่างตรามหาวิทยาลัยที่มีอักษรภาษากรีกว่า “VERITAS” ที่สามารถแปลความหมายได้ว่า “สัจจะ” ในระหว่างการทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฮาร์วารด์ โดยอดีตอธิการบดี ควินซี่ (Josiah Quincy) ในปี 1836 ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีก 31 ปีต่อมา ที่ฮาร์วาร์ดได้ก้าวข้ามจากมหาวิทยาลัยที่ผลิตคนเพื่อรับใช้ศาสนา แบ่งชนชั้น กีดกันเชื้อชาติ เพศ มาสู่มหาวิทยาลัยที่สร้างคนเพื่อรับใช้สังคม