อเมริกาปรับวิธีการสอนในโรงเรียน วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด ประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของโลก กลับมีการวิจารณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ใช้วิธีสอนด้วยเอกสาร และให้ผู้เรียนทำการบ้านส่ง โดยกรอกคำตอบในเอกสาร การเรียนลักษณะดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเพราะไม่ได้เป็นการพัฒนานิสัยรักการอ่านให้ผู้เรียน ทั้งยังทำให้ผู้เรียนขาดการพัฒนาทักษะการคิด การจินตนาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ยังเกิดคำถามอีกว่า “อะไรที่โรงเรียนไม่ได้สอน?” คำถามนี้มีขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว อเล็กซ์ โมลนาร์ (Alex Molnar)