ป้องกัน ‘อุบัติเหตุในบ้าน’ ช่วงปิดเทอม • คุณภาพชีวิต เตือนพ่อแม่!! สร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็กภายในบ้าน ในช่วงปิดภาคเรียน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ดังนี้ ประตูหน้าต่าง ควรติดตั้งเหล็กกั้นหรือที่ยึดประตูเพื่อป้องกันประตูหนีบ รวมทั้งที่ครอบลูกบิดเพื่อป้องกันเด็กกดลูกบิดเล่น ทำให้ประตูล็อกจนออกมาไม่ได้ ระเบียงบ้าน ควรติดตั้งที่กั้นแบบปิดทึบและหนาแน่น ระยะห่างระหว่างลูกกรงไม่ควรถี่เกินไป เพราะอาจทำให้ศีรษะ แขน ขาเด็กไปติด และต้องไม่เว้นช่องห่างเกินไป อาจทำให้เด็กพลัดตกได้ บันได ควรติดตั้งที่กั้นบริเวณราวบันได โดยช่องห่างไม่ควรห่างเกินไป ป้องกันเด็กพลัดตก