ปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนา (อีคิวแนวพุทธ) คำว่า “ปรีชาเชิงอารมณ์” มาจากการกำหนดศัพท์ของท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตตโต) ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เป็นดังนี้ “ปรีชา” หมายถึง ปัญญาสามารถ ความรอบรู้จัดเจน ส่วน “อารมณ์” หมายถึง เครื่องยึดหน่วง ความคิดความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ นิสัยใจคอ ในการเขียนครั้งนี้ได้ตัดการอ้างอิงออก เพื่อให้อ่านง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้อ่านที่สนใจรายละเอียดโปรดอ่านได้จากเอกสารปรากฏท้ายบทความนี้ คำว่า ปรีชาเชิงอารมณ์ ในภาษาอังกฤษคือ emotional