วิธีการซื้อบ้านของคนอิสลาม ยุวดี ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มติชนรายวัน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10460 ในหลักศาสนาอิสลามว่าด้วยระบบกฎหมายและระบบเศรษฐกิจ ที่บัญญัติไว้ใน “คัมภีร์อัลกุรอาน” กล่าวไว้ว่า ห้ามประกอบกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย แล้วเคยมีใครสงสัยหรือไม่ว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น คนอิสลามจะซื้อที่อยู่อาศัยในระบบผ่อนซื้อ ที่ต้องจ่ายสินเชื่อได้อย่างไร ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก จะมีธนาคารอิสลาม