หัวเราะ – สร้างพลังสมองและมิตรภาพ หลีกหนีอัมพฤกษ์ โดย… นายฐานิศวร์ วงศ์ประเสริฐ คนไทยเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 4.5 แสนคน และเพิ่มสูงขึ้นทุกปี มีสาเหตุจากขาดการแสดงออกด้วยการหัวเราะหรือยิ้ม สะสมความเครียดเพื่อเสริมสร้างความดันโลหิตสูง สมองรับอาหารไม่พอ ผนังหลอดเลือดแข็งตัว ตีบ ตัน แตกและเป็นอัมพฤกษ์ฯ ส่งผลทำให้ภาระของสมาชิกครอบครัว 3-4 คนหรือเท่ากับประชากรวัยแรงงานของชาติประมาณ 1.5 ล้านคน ช่วยกันเฝ้าดูแลเป็นระยะเวลานานหลายปี (สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 2545) อัมพฤกษ์ฯ