อัพเกรดบุคลากร… ปัจจัยขับเคลื่อนฮาร์วาร์ด วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ คุณภาพการจัดการศึกษา เป็นหัวใจหลักของฮาร์วาร์ดในการก่อเกิดความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งไม่เพียงแค่การพัฒนาที่กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มนักศึกษาเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาตัวพนักงาน (staff) แต่ละบุคคลที่อยู่ในประชาคมฮาร์วาร์ด ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาคุณภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะมีศูนย์ที่เรียกว่า Harvard’s