วัดแววอัจฉริยะภาพ…ลูกน้อย พัฒนาการฉายแววอัจฉริยะภาพ บางครั้ง คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน คงสังเกตเห็นว่าลูกน้อยของเรา ชอบเล่นของเล่นประเภทใด ประเภทหนึ่งเป็นพิเศษ ชอบเล่นตัวเลขมากกว่าหุ่นยนต์หรือชอบเล่นของเล่นที่ต้องเคาะแล้ว มีเสียง มากกว่านั่งขีดเขียนดินสอสีพัฒนาการต่างๆ เหล่านี้ ในเด็กวัยที่เริ่มเรียนรู้สิ่งรอบตัวล้วน มีผลต่อพัฒนาการที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตแล้วพัฒนาการแบบไหน ฉายแววฉัจฉริยะภาพ ด้านใดเรามีคำนำเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้สังเกตลูกน้อยได้ค่ะ เมื่อคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกน้อยมีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษก็ควรให้การสนับสนุนในสิ่งที่ ลูกชอบ เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการให้ถูกทาง เพราะพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ถือเป็นช่วง โอกาสทองของชีวิตค่ะไม่สามาถย้อนกลับมาได้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่หมั่นสังเกตให้ดีอาจไม่ สามารถให้การสนับสนุนได้ตรงกับพัฒนาการที่ดีของลูกได้และเหนือสิ่งอื่นใด ควรให้การ สนับสนุนตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะไม่ควรเร่งรัดหรือกระตุ้นพัฒนาการมากเกินไป จะทำให้ลูกน้อยตกอยู่ในภาะเครียดค่ะ พัฒนาการที่ฉายแวว