อย่าขัดแย้งเมื่อแก้ปัญหาเดียวกัน วันที่ : 21 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ในช่วงเวลาที่ต้องมีการตัดสินใจทำสิ่งใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภาวะปกติ มักนำไปสู่ความคิดเห็นที่แยกออกเป็น 2 ฝ่าย…เห็นด้วย กับ ไม่เห็นด้วย ซึ่งตามมาด้วยการอ้างเหตุผลและหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนความคิดเห็นของตน ตัวอย่างที่เราคงเคยเห็น ได้แก่ ในการพิจารณาโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า มักมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยฝ่ายรัฐบาลเห็นควรว่าต้องสร้าง แต่กลุ่มชาวบ้านและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคัดค้านหัวชนฝา ไม่ให้สร้างเด็ดขาด เราคงพบว่า เรื่องนี้ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพึงพอใจได้ หากเลือกสร้างย่อมมีปัญหากับกลุ่มต่อต้าน