จะทราบได้อย่างไรว่าองค์กรเป็นเลิศ มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ดูเหมือนว่าในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา เราจะตื่นตัวและตื่นเต้นกับแนวคิดของการมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศ (Excellence Organization) กันมากนะครับ องค์กรธุรกิจหลายๆ แห่งก็มักจะหันเหจากการทำกำไรหรือเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น สู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศกันมากขึ้น เนื่องจากหวังว่าเมื่อเป็นองค์กรชั้นเลิศแล้ว ผลกำไรย่อมจะตามมา ส่วนองค์กรราชการหรือที่ไม่ได้แสวงหากำไร ก็จะคิดว่า เนื่องจากตนเองไม่มีทางหากำไรได้อยู่แล้ว