การสร้างประสิทธิผลห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจยุคใหม่ Source: โกศล ดีศีลธรรม ช่วงศตวรรษที่ 20 คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโตโยต้าคือหนึ่งในผู้นำการผลิตระดับโลก โดยเฉพาะการพัฒนาแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ให้เป็นต้นแบบกับองค์กรทั่วโลก แต่ศตวรรษใหม่นี้องค์กรชั้นนำอย่าง Dell Computer และ Wal- Mart ได้พัฒนาขยายแนวคิดดังกล่าวที่มุ่งผลิตภาพสายการผลิตสู่องค์กรคู่ค้าที่มุ่งสร้างคุณค่าตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า เนื่องจากทุกองค์กรต้องมีการประสานงานกับคู่ค้าหรือองค์กรภายนอก ดังนั้นหากเกิดปัญหาหรือความผันผวนก็จะส่งผลกระทบทั้งระดับต้นน้ำและปลายน้ำ ด้วยเหตุนี้การผลิตและกระจายสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าจึงขึ้นกับปัจจัยผลักดันด้วยอุปสงค์ (Demand Driven) ด้วยการใช้ข้อมูลความต้องการแท้จริงของลูกค้าเพื่อผลิตเฉพาะตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุน ทำให้ข้อมูลเกิดความแม่นยำกว่าการพยากรณ์ ดังนั้นผู้ผลิตจึงไม่จำเป็นต้องสต๊อกไว้มากและเกิดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคุณค่าตามแนวคิดลีน คือ