เทคนิคการเป็น หัวหน้างานในดวงใจของลูกน้อง คำพูดนี้ เป็นคำพูดที่กลั่นมาจากหัวอกของคนเป็นลูกน้อง เพราะ หัวหน้างาน ถือได้ว่าเป็น บุคคลที่มีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการสร้างให้ลูกน้องมีแรงจูงใจในการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันหัวหน้าก็สามารถทำให้ลูกน้องเกิดความทุกข์ใจไม่มีใจที่จะมาทำงาน จึงทำให้งานขาดประสิทธิภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรวมขององค์กรไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น ทุกองค์กรชั้นนำ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ “หัวหน้า” โดยเฉพาะ “หัวหน้างาน” เพื่อปั้นให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติในการเป็นหัวหน้าที่อยู่ในดวงใจของลูกน้อง โดยสามารถทำให้ลูกน้องรัก ศรัทธาเชื่อถือและไว้วางใจ 5 พฤติกรรมที่จำเป็นและสำคัญของหัวหน้างาน ที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในดวงใจของลูกน้องได้ โดยทำให้ลูกน้องรัก ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจ ประกอบด้วย 1.