Tag: หัวหน้างาน

ความแตกต่างระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน

ความแตกต่างระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน หลายครั้งมีผู้สงสัยว่าภาระหน้าที่ บทบาทของพนักงานและหัวหน้างานมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะบางครั้งก็เห็นทำงานเหมือนๆ กัน จนไม่รู้ว่าใครเป็นลูกน้องหรือหัวหน้า ดังนั้นการทราบถึงความแตกต่างในบทบาทดังกล่าวจึงเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพต่อไป บทบาทหน้าที่ของพนักงาน 1) การเรียนรู้งาน เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องรู้วิธีการทำงานที่ตนได้รับมอบหมายว่างานนั้นๆ มัขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างไร รวมถึงต้องประสานงานกับบุคลลใดหรทอหน่วยงานใด 2) ปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในงานของตนแล้ว สิ่งต่อไปคือการลงมือปฏิบัติ เพราะเพียงแค่รู้แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ ก็จะไม่เกิดผลงานออกมา 3) รับผิดชอบงานตามหน้าที่ เนื่องจากพนักงานมักจะได้รับการมอบหมายหน้าที่งานในลักษณะที่เฉพาะ ชัดเจน ดังนั้นพนักงานเองก็มีหน้าที่จะต้องรับผิดและรับชอบในงานนั้นๆ ตามผลงานที่ตนเองทำขึ้น 4)
Read More

ความแตกต่างของ“การเป็น”หัวหน้างานกับ“การทำหน้าที่”หัวหน้างาน

ความแตกต่างของ“การเป็น”หัวหน้างานกับ“การทำหน้าที่”หัวหน้างาน หัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นระดับต้น ระดับกลางหรือระดับสูง มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือไม่มีใครสามารถประกาศแต่งตั้งตัวเองให้ดำรงตำแหน่งได้ (ยกเว้นเจ้าของบริษัทที่แต่งตั้งตัวเองเป็นอะไรก็ได้) แต่จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหรือองค์กรที่เราสังกัด ซึ่งจะมีการประกาศออกมาให้บุคคลอื่นได้รับรู้ว่าบริษัทได้ประกาศแต่งตั้งให้ใครเป็นหัวน้างาน สังกัดหน่วยงานใด มีหน้าที่รับผิดชอบแค่ไหน และนับตั้งแต่นั้นก็เป็นวันที่เราเป็นหัวหน้างาน จากการสังเกตหลายๆ ครั้งพบว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานแล้ว ในวันต่อมาหลายคนนอกจากจะมีพฤติกรรมแปลกๆ ออกไปแล้ว ยังพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งต่างๆ ที่เขาทำก็ยังเหมือนเดิม อาจจะมีงานเอกสารเพิ่มขึ้นมาให้ต้องลงชื่อในช่องที่ถูกบังคับให้เขียน และอาจมีโต๊ะหรือที่นั่งใหม่แยกออกไปต่างหาก ชีวิตความเป็นอยู่อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่หลายคนก็ยังทำงานเหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ยังติดนิสัยการทำงานระดับปฏิบัติการที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ จนทำให้หลายครั้งลงไปแย่งงานลูกน้องทำหรือแม้กระทั่งไปทำแทนลูกน้องก็ยังมี หัวหน้างานหรือผู้จัดการสันดานเสมียน จึงเป็นคำเปรียบเปรยที่เรามักจะได้ยินกันเสมอสำหรับหัวหน้าที่ยังไม่ยอมทิ้งงานเดิมๆ
Read More

ภาพรวมหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน

ภาพรวมหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน นอกจากเราจะพูดกันแบบกว้างๆ ว่าหัวหน้างานมีหน้าที่ในการบริหารคนและบริหารงาน หากเราจะกล่าวกันในรายละเดอียดเพิ่มขึ้น เพื่อให้เห็นภาพรวมในหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี ซึ่งจะได้ใช้เป็นแนวในการพัฒนาตนเอง ก็สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) หน้าที่ในการพัฒนาความมั่นใจในตนเอง จากบทบาทของหัวหน้างานที่จะต้องบริหารผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็จะตกอยู่ภายใต้สายตาของคนอื่นๆ ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจในตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งหัวหน้างานจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นมา โดยอาจเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคคลิกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด การแต่งกาย ทรงผม ซึ่งจะส่งผลต่อความประทับใจแรกพบ ลำดับต่อไปคือการพัฒนาสมาธิภายในให้นิ่ง ไม่ตื่นเต้น เช่น การพูดนำการประชุมทีม การนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม ซึ่งฝึกโดยการทำจริง ทำบ่อยๆ ก็จะมั่นใจขึ้น 2)
Read More

ทุกขลาภจากการได้เป็นหัวหน้างาน

ทุกขลาภจากการได้เป็นหัวหน้างาน หากจะถามคนทำงานโดยทั่วไปว่าสิ่งหนึ่งที่อยากได้ในการทำงานคืออะไรก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการได้ปรับตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้ากับเขาบ้าง บางคนทำงานมาเป็นสิบปีก็ยังอยู่ที่เดิม เด็กใหม่มาไม่กี่วันขึ้นเป็นหัวหน้าให้ได้รู้สึกอึดอัดอับอายก็มี การเป็นหัวหน้าจึงเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งของคนทำงาน นึกย้อนกลับไปสมัยเมื่อเริ่มทำงานใหม่ๆ วันหนึ่งก็มีโอกาศได้เป็นหัวหน้ากับเขาเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้างานระดับต้นๆ ที่มีลูกน้องเพียงหนึ่งคน แต่ก็ทำให้รู้สึกว่าตนเองก็ใช่ย่อย มีลูกน้องกับเขาเหมือนกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ตนเองปฏิบัติในฐานะหัวหน้างาน ก็พบว่าสมัยนั้นใช้สามัญสำนึกในการทำงาน เพราะไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนมาเลยว่า การเป็นหัวหน้างานนั้นต้องทำอะไรบ้าง เลยทำไปตามที่พอจะเห็นๆ เขาทำกัน ง่ายๆ เลยก็เอางานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ทั้งหมดมากางออก แล้วจัดแบ่งให้ลูกน้องไปทำส่วนหนึ่ง เราทำส่วนหนึ่ง ต่างคนต่างทำ แล้วก็คอยเซ็นต์เอกสารบางอย่างที่น้องมันส่งมาให้เซ็นต์ผ่าน นั่นคือการทำหน้าที่หัวหน้าครั้งแรกในชีวิตของผม ในการเป็นหัวหน้า นอกจากความภูมิใจในตัวเองแล้ว สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นคือหลายคนทำตัวเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกับสมาชิกในทีม
Read More

ปฏิบัติตนอย่างไร…ให้หัวหน้างานพอใจ

ปฏิบัติตนอย่างไร…ให้หัวหน้างานพอใจ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท/กิจกรรม หรือทำงานอิสระ (Freelance) แล้วล่ะก็ ทุกคนคงจะมีหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ให้คุณให้โทษแก่คุณ พบว่าลูกน้องหลายต่อหลายคนที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ก็เพราะหัวหน้างานที่คอยเป็นผู้ผลักดัน ช่วยเหลือ และอบรมพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้โอกาสแก่คุณได้แสดงฝีมือในการทำงาน และคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหัวหน้างานจะมีหลากหลายสไตล์ที่แตกต่างกันไป เช่น พวกที่จู้จี้ขึ้บ่น หรือพวกที่ชอบเอะอะโวยวาย เป็นต้น แน่นอนว่าไม่มีหัวหน้างานคนไหนที่ดีสุดๆ แบบชนิดที่ว่า PERFECT ไปซะทุกเรื่อง ดังนั้นในฐานะที่คุณเองเป็นลูกน้องคนหนึ่ง ดิฉันอยากให้คุณมองตนเองก่อนว่าจะทำตัวอย่างไรให้หัวหน้างานพอใจ ทั้งนี้การปฏิบัติตนให้หัวหน้างานพอใจนั้นไม่ใช่เรื่องอยาก เพียงขอให้คุณเข้าใจความต้องการหรือธรรมชาติของผู้เป็นหัวหน้างานว่าพวกเค้าต้องการหรือมีธรรมชาติอย่างไร ซึ่งดิฉันได้สรุปเทคนิคในการปฏิบัติตนเพื่อให้หัวหน้างานพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ A – Accuracy
Read More

หัวหน้างานที่เต็มเปี่ยมด้วยสมรรถนะขับเคลื่อนงานและองค์กร

หัวหน้างานที่เต็มเปี่ยมด้วยสมรรถนะขับเคลื่อนงานและองค์กร ในฐานะที่ตัวผมเองเคยเป็น ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง มาก่อน ถึงปัจจุบันจะต้องมาบริหารจัดการงานซึ่งต้องมีทีมงาน หรือบรรดาลูกน้อง มากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน แต่ในพื้นฐานการบริหารคน ผมไม่เคยลืมภาพของผู้บังคับบัญชา หรือลูกพี่ ที่มีบทบาทผ่านเข้ามาในชีวิตของผมในแต่ยุคแต่ละสมัย ที่มีความแตกต่างกันในการบริหารจัดการลูกน้อง แน่นอนย่อมมีทั้งที่ดีมาก และดีน้อย ตัวผมเองมีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอว่าหากได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าคน จะต้องเป็นหัวหน้างานที่มีสมรรถนะสูง เป็นที่รักเคารพของลูกน้อง โดยได้พยายามนำรูปแบบของหัวหน้างานที่ผมคิดว่าดีอยู่ในหลาย ๆ ท่าน มาปรับใช้ในการบริหารคนของตนเอง ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมาในการการบริหารจัดการลูกน้อง พบว่ายังเต็มไปด้วยความยาก ต้องอดทนไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไปเนื่องจาก “
Read More