หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (1) และ (2) ไปแล้ว มาดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (3) ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ตามข้อ 2 (59) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 1. การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์