หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง ปัจจุบัน ทั่วโลกมีมหานครขนาดใหญ่ (Megacity จำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้านคนอาศัยอยู่) จำนวน 27 เมือง (The World Gazetteer, 2008) การพัฒนามหานครขนาดใหญ่นี้ต้องอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากมีสภาพการตั้งถิ่นฐานที่หนาแน่น มีสภาพและปัญหาที่เฉพาะเจาะจง มีสภาพเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากประชาชนในภูมิภาคอื่น ในต่างประเทศ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบางแห่งก่อตั้งวิทยาลัยเพื่อทำการศึกษาวิจัยและเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง (urbanization) เช่น วิทยาลัยการวางผังเมืองและการจัดการสาธารณะ (College of Urban