หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นามเดิม ตื้อ ปาลิปัตต์ บิดา นายปา ปาลิปัตต์ มารดา นางปัตต์ ปาลิปัตต์ เกิด วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๔๓๑ ณ บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม บรรพชาอุปสมบท เป็นศิษย์วัด ตั้งแต่วัยเยาว์ ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร