หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ) พระพุทธศาสนามีนิกายอยู่ 2 นิกาย คือ เถรวาท และ หินยาน กับ มหายาน ในประเทศไทย พม่า ลังกา ลาว เขมร ส่วนใหญ่นับถือนิกายหินยาน ส่วนนิกายมหายานนั้นนับถืออยู่ในประเทศธิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ท่านไต้ซือเย็นบุญ ท่านป็นพระสงฆ์นิกายมหายาน ท่านกำเนิดที่ตำบลฉั่วฉู่ อำเภอเท่งไช้ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน