ประมวลกฎหมายที่ดิน – หมวด 11 ค่าธรรมเนียม มาตรา 103 ในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การ รังวัดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการทำธุระอื่นๆ เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายคามที่กำหนด ในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ในกรณี ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตาม มาตรา 58 ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเป็นค่าออกโฉนดที่ดิน ค่าออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ค่าหลักเขตที่ดิน และค่ามอบ อำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจแล้วแต่กรณี โดยผู้มีสิทธิในที่ดิน จะขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปก่อนแต่ยัง ไม่ชำเงินค่าธรรมเนียมก็ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการค้าง ชำระเงินค่าธรรมเนียม ให้ปรากฏในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง