ประมวลกฎหมายที่ดิน – หมวด 10 การค้าที่ดิน (ยกเลิก) มาตรา 101 (ยกเลิก) มาตรา 102 (ยกเลิก) หมายเหตุหมวด10 มาตรา 101 และ มาตรา 102 ยกเลิกโดยพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมป.ที่ดิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 ที่มา : http://www.kodmhai.com/m2/m2-1/m1-101-102.html