สุภาวดี หาญเมธี.. นักสร้างองค์กรระบบชีวิต จะรู้สึกดีแค่ไหนหาก “คน” ผู้ซึ่งตกอยู่ในฐานะมนุษย์เงินเดือน จะได้รับการปฏิบัติมากกว่า “ทรัพยากรมนุษย์” แต่เป็นมนุษย์ที่ได้รับโอกาสให้พัฒนา มีการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ และมีเป้าหมายร่วม คือ ความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ได้ยึดถือกำไรเพียงอย่างเดียว เป็น องค์กรระบบชีวิต ดังที่ “สุภาวดี หาญเมธี” ได้สร้างองค์กร “รักลูก กรุ๊ป” ไว้เช่นนั้น หลักการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญแก่ “คน” ในลักษณะนี้ สุภาวดี หาญเมธี