ผู้บริหารควรจะใส่ใจ ต่อสุขภาพบุคลากรในเชิงรุก มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเราตื่นตัวและให้ความสำคัญ ในเรื่องของสุขภาพกันค่อนข้างมาก และในขณะเดียวกัน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ดูแลบุคลากรของตนเอง ในเรื่องสุขภาพกันอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปี หรือการเบิกค่ารักษาพยาบาลต่างๆ แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจ และชวนให้คิดนะครับว่า ในปัจจุบัน ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ ได้ดูแลสุขภาพของบุคลากรดีพอหรือยัง ผมไม่ได้หมายถึงแค่การตรวจสุขภาพประจำปี หรือการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับ แต่เป็นการดูแลสุขภาพของบุคลากรในเชิงรุก