สื่อพื้นบ้านกับการสื่อสารสุข • คุณภาพชีวิต สื่อพื้นบ้านกับการสื่อสารสุข สัปดาห์ที่แล้วผมได้เขียนถึงบทบาทของสื่อพื้นบ้านกับการพัฒนาประเทศไทยไป มาวันนี้ผมขอเขียนถึง สื่อพื้นบ้านกับการสื่อสารสุข “สุขภาพ” ซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่ห่างไกลวิถีชีวิตมนุษย์แต่อย่างใด หากตรงกันข้ามสุขภาพเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุด แม้แต่ทางศาสนาพุทธก็มีคำกล่าวไว้ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” หรืออีกนัยหนึ่งสำหรับมนุษย์ทุกชีวิตแล้ว การมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นลาภสูงสุดที่เราแสวงหา หรือหากเราลองนึกถึงปัจจัยสี่ประการแห่งการดำรงชีวิตแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใดก็ตาม ต่างล้วนเกี่ยวพันกับมิติด้านสุขภาพของเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การพำนักในที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขอนามัย การเลือกเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ปกป้องให้ความอบอุ่นแก่สุขภาพร่างกาย และการรู้จักใช้ ยารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วย เพียงหลักฐานเช่นนี้ ก็คงเห็นได้ชัดเจนว่าสุขภาพเป็นเรื่องของเราทุกคนนั่นเอง สื่อพื้นบ้านมีส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ทั้ง 4