สิ่งทดแทน (substitutes) กับ สิ่งส่งเสริม (complements) โดย วินัย วงศ์สุรวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มติชนรายวัน วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11017 คอนเซ็ปท์สำคัญที่สอนกันในวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คือการฝึกจำแนกแยกแยะสินค้าที่ทดแทนกัน (substitutes) และสินค้าที่ส่งเสริมกัน (complements) ตัวอย่างสินค้าทดแทนกันก็เช่น แว่นตา