Tag: สินค้า

LOGISTIC..แนวรบใหม่ทางการค้า..สิ่งควรรู้สำหรับ SME

LOGISTIC..แนวรบใหม่ทางการค้า..สิ่งควรรู้สำหรับ SME   Source – Dept. of Industrial Promotion (Th/Eng) Friday, February 04, 2005  14:51 57305 XTHAI XECON XCOMMER V%GOVL P%DIP           สภาพการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงและผันผวนมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาตามส่วนผสมการตลาด พบว่าความสามารถในการสร้างความแตกต่างของสินค้ากลับไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร เพราะความหลากหลายของสินค้าที่ออกสู่ตลาด รวมถึงการแข่งขันด้านราคา กลับส่งผลเสียต่อผู้ผลิตในตลาดทั้งหมด
Read More

Green Logistics

Green Logistics โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ V-SERVE GROUP 20 สิงหาคม 2552           Green Logistics หรือโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้เริ่มมีบทบาทต่อกระบวนการค้า การขนส่ง และการส่งมอบสินค้า เป็นแนวโน้มของโลกในการให้ความสำคัญต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในรูปแบบต่างๆในภาคการขนส่ง รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและไม่คุ้มประโยชน์ กระแสของ Green Logistics เป็นการให้ความสำคัญต่อมิติการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน รวมถึง
Read More

อนาคตการค้าระหว่างประเทศ ชูยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์

อนาคตการค้าระหว่างประเทศ ชูยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์   ภายใต้ภาวะการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ ที่มีการขยายกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และจัดทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) มากขึ้น การพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า หรือระบบโลจิสติกส์ จึงถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางน้ำ เพราะกว่า 90% ของสินค้าส่งออกต้องใช้เส้นทางน้ำเป็นหลัก จึงต้องใช้เรือขนส่งสินค้าจำนวนมาก เพราะแต่ละปีมีปริมาณสินค้านำเข้า  และส่งออกไม่ต่ำกว่า 200 ล้านตัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือจึงถือเป็นอุตสาหกรรมเสริมที่มีความสำคัญกับการค้าไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือของไทยยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควร เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งสำคัญในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
Read More

โลจิสติกส์ไร้ทิศทาง

โลจิสติกส์ไร้ทิศ   หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม “สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม” อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เข้ามากำกับดูแลทางด้านระบบการขนส่งของประเทศทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ โดยนโยบายที่สำคัญของ “สรรเสริญ” ที่ประกาศไว้คือ นโยบายในการกำกับดูแลหน่วยงานทั้งหมดในช่วงของการทำงาน 1 ปี จะเน้นในเรื่องของการวางกฎระเบียบและระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง ให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มากกว่าจะลงไปเล่นในรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมทั้งจะมีการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศ ให้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยลดมลพิษ และช่วยประหยัดพลังงาน โดยจะมีการนำระบบด้านโลจิสติกส์ของประเทศมาเป็นแนวทาง
Read More

การตลาดโลจิสติกส์

การตลาดโลจิสติกส์ ความท้าทายในการแข่งขันยุคโลกาภิวัตน์ คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจที่มีหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU) เป็นจำนวนมาก จะต้องมีการเชื่อมโยงเข้าหากัน ในยุคนี้ จะมีธุรกิจข้ามชาติเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญ ทักษะ และมีนวัตกรรมทางการจัดการ ที่นำวิชาการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเหนือชั้นธุรกิจในประเทศ โดยเครื่องมือหนึ่งที่ให้ความสำคัญมากในปัจจุบันก็คือ การนำหลักการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเชื่อมโยงกับการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) คำถามก็คือว่า แล้วโลจิสติกส์ (Logistics) เกี่ยวข้องกับการตลาด (Marketing)
Read More

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์   เป้าหมายของการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร (Objective & Goal) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ในการตอบรับต่อสภาพอันท้าทายที่มาจากภายนอก  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์ ไม่อาจอยู่ด้วยตัวเองตามลำพังหรือเป็นกระบวนการแบบโดดๆที่ไม่พึ่งกระบวนการใดมาเชื่อม แต่จะต้องมาจากความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกระดับ ซึ่งขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนา จะต้องกำหนดเป้าหมาย (Goal) ต้องมีการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นทิศทางให้พนักงานทั้งองค์กรเข้าใจถึงเป้าหมายและเจตจำนงขององค์กรที่ต้องการที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่ออะไร , ทำไมต้องทำ , ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรและพนักงาน โดยการกำหนดเป้าหมายจะต้องชัดเจนสื่อสารกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้เข้าใจว่า ทำไมถึงต้องสนับสนุนต่อเป้าหมายขององค์กร และควรจะสนับสนุนอย่างไร ซึ่งเป้าหมายควรจะกำหนดมาจากเงื่อนไขภายนอก ซึ่งได้มีการจัดทำการวิเคราะห์จุดแข็ง
Read More

ธุรกิจโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าในยุโรปผ่านเบลเยียม

ธุรกิจโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าในยุโรปผ่านเบลเยียม   ธุรกิจโลจิสติกส์ (logistics) และการกระจายสินค้า (distribution) มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นพร้อมๆ กับกระแสดำเนินธุรกิจแบบ supply chain และการ outsource การผลิตสู่ภูมิภาคที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและอินเดีย เป็นที่หมายตาของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในการเข้าไปตั้งฐานการผลิต เพราะเป็นตลาดใหม่และใหญ่จนพลาดไม่ได้ ประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยต่างเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การขนส่งสินค้า และระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ และรองรับกระแสพลวัตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ทัน เบลเยียมในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในยุโรป ธุรกิจโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในยุโรปมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง รายงาน European
Read More

ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์

ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์    โดย อุมาพร มณีเนียม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (รุ่น 5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี           ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ เนื่องจากด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น  ส่งผลให้ภาคธุรกิจจึงต้องยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้  ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ๆ เสนอลูกค้า  การบริหารจัดการกระบวนการนำส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ซึ่งในการประกอบธุรกิจทั่วไป ผู้ประกอบการจะคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลักและพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆ ที่อยู่ในตลาด  เนื่องจากการเพิ่มราคาสินค้าเพื่อรักษาระดับรายได้ให้เท่าเดิมนั้น ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากสำหรับลักษณะโครงสร้างตลาดและภาวะทางการแข่งขันในปัจจุบัน         เมื่อต้นทุนเป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการต่างหันมาให้ความสำคัญ
Read More

ข้อจำกัดภาคการเกษตรกับระบบโลจิสติกส์

ข้อจำกัดภาคการเกษตรกับระบบโลจิสติกส์   โดย ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี        เมื่อพูดถึงเรื่องโลจิสติกส์หลายๆ คนมักคิดถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าจากทางถนนเป็นทางราง หรือ ทางน้ำ เพื่อประหยัดค่าขนส่ง หรือ ไม่ก็จะคิดถึงการบริหารจัดการ สต๊อกสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ให้สูงขึ้น        แต่น้อยคนนักจะรู้ว่า อันที่จริงแล้ว ปัญหาในภาคการเกษตร ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาในเรื่องโลจิสติกส์ด้วยเช่นกัน มิหนำซ้ำระบบโลจิสติกส์ต่างๆ ของภาคการเกษตรนี้ ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทั้งจากไร่
Read More

Just in Time : JIT “การส่งมอบแบบทันเวลา”

Just in Time : JIT “การส่งมอบแบบทันเวลา”   ศัพท์ยอดฮิตของ Logistics เห็นจะไม่มีอะไรเกินคำว่า Just in Time หรืออาจเรียกว่า JIT ซึ่งหมายถึง การส่งมอบแบบทันเวลาถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงความต้องการ ภายใต้ต้นทุนที่แข่งขัน (Delivers the right items at the right place
Read More