กว่าจะมาเป็นคู่มือ ทำข่าวอย่างไรไม่ให้ละเมิด “สิทธิเด็ก” การประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมและใช้ประโยชน์สำหรับนักข่าวและผู้สนใจทั่วไป… เมื่อหลายปีก่อนที่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ติดต่อขอความร่วมมือมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กให้กับเพื่อนนักข่าว กรรมการสมาคมนักข่าวฯ ทุกคนในขณะนั้น ต่างเห็นชอบในหลักการ แต่ก็ยังกังวลใจว่าจะมีกิจกรรมใดบ้างที่จะช่วยให้ทั้งยูนิเซฟและสมาคมบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการที่จะทำให้การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในประเทศไทย เป็นไปอย่างถูกต้องและเคารพในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ กิจกรรมที่คิดได้ในขณะนั้น คือ การจัดการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก และการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กให้กับนิสิตนักศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ซึ่งทางองค์การยูนิเซฟประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และท้ายที่สุด ก็ได้หารือกันในเบื้องต้นว่า น่าจะมีคู่มือการทำข่าวด้านสิทธิเด็กขึ้น เพื่อให้นักข่าวและผู้ที่สนใจในแวดวงนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์สามารถนำไปปรับใช้ทั้งในทางปฏิบัติและและทางวิชาการ แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ