Tag: สาเหตุของความเครียด

สาเหตุของความเครียด – Breakwell

สาเหตุของความเครียด – Breakwell (1990:31-32) กล่าวถึงสาเหตุทีทำให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานทีมสุขภพ ดังนี้ 1.ลักษณะงานที่ขาดการติดต่อกับสังคมเป็นเวลานาน 2.งานที่ไม่มีความมั่นคง มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารและลักษณะของงานอยู่เสมอ 3.ทำงานโดยไม่ทราบมาตรฐานของหน่วยงานนั้น 4.ค่าตอบแทนต่ำหรือขาดการสนับสนุนความก้าวหน้าจากหน่วยงาน 5.ขาดอิสระในการทำงาน หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 6.งานหนักและมากเกินไปมีโอกาสเกิดความผิดพลาด 7.ความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานไม่ดี 8.การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 9.การติดต่อสื่อสารไม่ดี ทั้งกับผู้ป่วยและกับผู้บริหาร 10.ทำงานน่าเบื่อหน่าย สรุปสาเหตุของความเครียด สาเหตุจากร่างกาย ได้แก่ 1.ความเมื่อยล้าทางร่างกาย 2.ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ 3.อวัยวะของร่างกายมีความผิดปรกติ 4.ร่างกายได้รับเชื้อโรค สารเคมี หรือสารพิษ
Read More

สาเหตุของความเครียด – ภัทรพร สุขบุษย

สาเหตุของความเครียด – ภัทรพร สุขบุษย(2541:35) กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมี 2 ประการ คือ 1.Non specific Stress Agent เป็นสาเหตุที่ไม่มีตัวตน มักจะเกิดด้านจิตใจและสังคม เช่น ความวิตกกังวล ความกดดันจากสังคม การสูญเสีย ความล้มเหลว การคับข้องทางจิต สาเหตุประเภทนี้จะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้เกิดความเครียดได้มาก 2.Specific Stress Agent เป็นสาเหตุที่จำแนกได้ชัดเจนมีตัวตน ได้แก่ -สาเหตุทางฟิสิกส์
Read More

สาเหตุของความเครียด – อรุณ รักธรรม

สาเหตุของความเครียด – อรุณ รักธรรม (2538:428-438) กล่าวถึงสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนเราเครียดนั้นเกิดจากองค์ประกอบดังนี้ 1.สภาพแวดล้อม ในที่นี้ร่วมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ และบรรยากาศที่ ล้อมรอบบุคคลนั้นอยู่ เช่นอากาศที่ร้อนจัด หนาวจัด เสียงดังค่อย แสงที่จ้าหรือมัว สารพิษในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เชื้อโรค รังสี คน โรคภัยไข้เจ็บ บรรยากาศที่สดใสเป็นกันเอง เป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ บรรยากาศที่ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมรับฟังกันและกัน หรือบรรยากาศที่คอยแก่งแย่งชิงดี การนินทาว่าร้าย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุทางด้านสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียด
Read More

สาเหตุของความเครียด – ชูทิตย์ ปานปรีชา

สาเหตุของความเครียด – ชูทิตย์ ปานปรีชา มีผู้กล่าวถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดไว้ดังนี้ ชูทิตย์ ปานปรีชา (2534:486-488) กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดไว้ดังนี้ สาเหตุภายใน หมายถึง ความเครียดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆที่มาจากตัวคนสามารถแยกสาเหตุในตัวคนได้เป็น 2 ชนิด คือ 1)เนื่องจากร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เมื่อร่างกายเครียด จะทำให้จิตใจ เครียดไปด้วย ภาวะต่างๆที่เป็นสาเหตุของความเครียดนี้ ได้แก่ ก.ความเมื่อยล้าทางร่างกายเป็นสภาพทางร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง หรือได้ผ่านการทำงานที่หนักและนาน ข.ร่างกายได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นสภาพของร่างกายที่ตรากตรำทำงานติดต่อกันนาน ค.รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไ ม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ร่างกายหิวโหยร่างกาย
Read More