Tag: สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)

                                              สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                    สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่……………เมื่อวันที่…………ระหว่าง………อายุ………ปี ยู่บ้านเลขที่………..ถนน…………………ตำบล/แขวง…………………อำเภอ/เขต……… จังหวัด………………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่งกับ………………อายุ ………ปีอยู่บ้านเลขที่………… ถนน………ตำบล/แขวง………………อำเภอ/เขต…………… จังหวัด………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง            คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้คือ              ข้อ 1 ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโฉนดเลขที่…………..ระวางที่………… ตำบล………………อำเภอ…………จังหวัด……………มีเนื้อที่ตามโฉนดจำนวน……………              ข้อ 2  
Read More

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)

                                                        สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                                                  ทำที่………………………………..….                                                                                  วันที่ ……..เดือน…………………….…..พ.ศ………………           สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง……………….…………อายุ…..….ปี อยู่บ้านเลขที่…………… ถนน…………..…………..…ตำบล/แขวง……………….……….อำเภอ/เขต…………..……………จังหวัด…………………………..……….…….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่งกับ………………อายุ…..……ปี อยู่บ้านเลขที่………..……ถนน………………………….ตำบล/แขวง……….อำเภอ/เขต…….……….….….จังหวัด…………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง          คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้         ข้อ 1 ผู้จะขายตกลงจะขายผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและที่ดินตามหลักฐาน โฉนด/น.ส.
Read More

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)

                                                    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                         สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่…………………………………..เมื่อวันที่………………………….. ระหว่าง………………..………..อายุ…….…..ปี อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………………….. ตำบล/แขวง…………………………..อำเภอ/เขต…………….. จังหวัด…………………..……….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่งกับ…………..…………………….อายุ ………ปี จังหวัด……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้คือ          ข้อ 1 ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโฉนดเลขที่……………ระวางที่………………. ตำบล………………. อำเภอ…………………..………..จังหวัด………………………..มีเนื้อที่ตาม
Read More

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)

                                        สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                                               ทำที่………………………………..….                                                                         วันที่ ……..เดือน…………………….…..พ.ศ………………                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………………………………อายุ…..….ปี อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………………………………ตำบล/แขวง……………………………. อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………….….………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….……..อายุ…..……ปี อยู่บ้านเลขที่………..……….… ถนน……………….………….ตำบล/แขวง……….….………………อำเภอ/เขต…….……….….…. จังหวัด…………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้          ข้อ 1 ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.
Read More