สอนสมานฉันท์… ต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาล   วันที่ : 12 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์               สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายทางการเมืองแตกต่าง เกิดขึ้นอีกครั้ง ณ ถนนราชดำเนินนอก รวมถึงปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนในประเทศ จนเกิดการแบ่งแยกทางความคิดเห็นออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เท่านั้น ยังอาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติของเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจจะเห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา             หลายประเทศที่ผ่านสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งมาได้ด้วยดี