สอนวิธีใช้เงินให้เด็ก Money Pro : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ช่วงปิดภาคเรียน ผู้ปกครองจะมีเวลากับบุตรหลานมาก หากท่านจะถือโอกาสนี้สอนเรื่องการใช้เงินให้กับบุตรหลานของท่าน ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี การสอนให้เด็กรู้จักค่าของเงิน และรู้จักใช้เงิน เป็นการสอนที่คุ้มค่า เพราะเป็นการปูรากฐานไปสู่ชีวิตที่มั่นคงต่อไปในอนาคต นักวิชาการพบว่าวิธีการสอนเด็กที่ดีที่สุดคือ การทำตัวเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าฐานะการเงินของครอบครัวจะอยู่ในระดับใดก็ตาม พ่อแม่ ผู้ปกครองควรจะแสดงให้เด็กเห็นถึงตัวอย่างของการเก็บออม และการใช้เงิน ทั้งนี้ในการสอนเกี่ยวกับการใช้เงินและออมเงินนี้ ต้องยอมให้เด็กมีการทำผิดพลาดบ้างเพื่อการเรียนรู้