สร้างพนักงาน สร้างองค์กร วันที่ 17 มิถุนายน 2552 จากผลการศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จกับองค์กรล้มเหลว การการวิจยพบว่าพนักงานในองค์กรที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้น พนักางานจะมีคุณลักษณะที่คล้ายกันดังนี้ พนักงานจะมีลักษณะขวนขวายหาทางฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่องค์กรที่ล้มเหลวจะแสดงแต่ความปรารถนาในการทำให้บรรลุเป้าหมาย องค์กรที่สำเร็จจะถือว่าธรรมชาติ หรือสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมจะเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องร่วมแรงกันขณะที่องค์กรล้มเหลวจะถือว่าเป็นโชคชะตา องค์กรที่สำเร็จจะไม่ยึดธรรมเนียมประเพณีจนเกินไป มีความกล้าเสี่ยงพอสมควร มีความรับผิดชอบในตัวเอง ต้องการทราบผลลัพธ์จากการทำงาน มีความสันทัดในการจัดระบบงาน มีความสามารถในการคาดการณ์ แล้วเราควรทำอย่างไร เนื่องจากการเลี้ยงดูบูตรและระบบการอบรมในโรงเรียนของเรา มักเป็นการเลี้ยงลูกไม่ให้โต บทละครต่างๆมักจะมีพระเอกนางเอกที่น่าสงสารที่ซึ่งมักประสบความสำเร็จจากโชคชะตาเสียส่วนมาก ในการเรียนการสอนเราสอนให้เด็กจดจำมากกว่าการสอนให้คิดหรือฝึกให้ขวนขวาย ในฐานะผู้จัดการเราจะต้องจัดระบบอย่างไร องค์กรเราส่วนงานเราควรมีระบบอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ภายใต้สภาวะที่ควรส่วนมากในองค์กรของเราเป็นอย่างข้างต้น แล้วทำอย่างไรดี