ใช้ชีวิตอย่างสมดุลตามหลักคิดเศรษฐศาสตร์ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด หากกล่าวถึงเรื่อง “การใช้ชีวิตอย่างสมดุล” แล้ว คงมีการตีความของคำว่า “สมดุล” ออกไปได้หลากหลาย อาทิ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล คือ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตสูงไป หรือต่ำไป…การใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ต้องเคร่งเครียด…การเฉลี่ยเวลาในชีวิตออกไปอย่างละเท่า ๆ กันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเวลาที่ใช้ในการทำงาน เวลาที่ให้กับครอบครัว เวลาที่ใช้ในการพักผ่อน