Tag: สถานศึกษา

สถานศึกษา…บ่มเพาะ “ปัญญา” ไม่ใช่ “ความรุนแรง”

สถานศึกษา…บ่มเพาะ “ปัญญา” ไม่ใช่ “ความรุนแรง” วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน เมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์ที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใช้ไม้ติดตะปูตีศีรษะครู เพราะโกรธแค้นที่ครูดุด่าและใช้ไม้เรียวตีใบหน้าตนต่อหน้าเพื่อน ในเบื้องต้นได้ตั้งข้อหานักเรียนคนดังกล่าว ว่าทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และส่งตัวไปสถานยังพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ความรุนแรงในสถานศึกษาเช่นนี้ มิได้เพิ่งเคยเกิดเป็นครั้งแรก แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่เป็นเหตุการณ์นักเรียนทำร้ายกันเอง นักเรียนทำร้ายครู และครูทำร้ายนักเรียน ผลการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน
Read More

บริหารสถานศึกษา… จุดขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรม

บริหารสถานศึกษา… จุดขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรม วันที่ : 6 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ผลจากโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ซึ่งผมมีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องนี้ มีข้อค้นพบสำคัญในช่วงที่มีการประชุมแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์เชิงลึก และเทคนิคเดลฟาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดผลนั้น มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มิได้มีเพียงปัจจัยด้านวิธีการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทาง กลยุทธ์ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการสอนคุณธรรมจริยธรรม จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีแนวทางดังนี้
Read More