ไทยขาดศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าต้นเหตุสินค้าสะดุด-ต้นทุนดำเนินการสูง Source: มนัญญา อะทาโส ไทยต้องการศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าแบบ Hub & Spoke แก้ปัญหาส่งสินค้าสะดุด-ต้นทุนสูงและเตรียมพร้อมรับเปิดเสรีการขนส่ง กูรูชี้แนวคิดมีมานานแต่ไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม ด้านภาครัฐขยับบทบาทเสนอแผนรองรับ อย่างไรก็ตามทั้งคุณศิลปชัย และคุณธนิต ต่างเห็นว่าไทยยังไม่ควรเปิดเสรีขนส่งทางถนนอย่างเต็มที่เพราะต้องมีระยะเวลาในการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีความเข้าใจในกฎหมายพัฒนาการบริการแบบมืออาชีพสามารถให้บริการแบบครบวงจร และมีเครือข่ายเข้มแข็งพอที่จะแข่งขันกับผู้ให้บริการจากต่างชาติก่อน การแข่งขันทางการค้าส่วนหนึ่งชิงกันที่ความสามารถในการกระจายสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนน้อย ดังนั้นแนวคิดเรื่อง Hub & Spoke จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยมีคอนเซปต์ให้ฮับเป็นจุดศูนย์กลางรวบรวม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ก่อนที่จะกระจายสินค้าไปยังปลายทางอื่นๆ ซึ่งแนวคิดนี้ช่วยลดต้นทุนการดำเนินการรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งขณะเดียวกันสามารถช่วยประหยัดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Infrastructure) ได้อีกด้วย อย่างไรก็ดีแนวคิดนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเมื่อมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่เอื้ออำนวยและเชื่อมโยงกัน