Tag: ศูนย์การเรียนรู้

แนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ในองค์กร

แนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ในองค์กร วันที่ : 13 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด องค์กรจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ที่ความรู้กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ การมุ่งสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยแนวทางในการพัฒนาที่องค์กรส่วนใหญ่ใช้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นมักเริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันและการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนแห่งการเรียนรู้และรักการเรียนรู้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน (on-the-job learning) และการเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ในองค์กรให้รองรับ อาทิ การปรับโครงสร้างในองค์กร การสร้างระบบที่มอบอำนาจในการเรียนรู้ (People empowerment
Read More

สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ

สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจ   วันที่ : 28 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด               เมื่อไม่นานมานี้ สภาวิจัยแห่งชาติได้วางยุทธศาสตร์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัย (Center of Research Learning) ขึ้นในปี 2551 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่รวบรวมเอาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง รวมถึงสร้างนักวิจัยฝีมือดี ที่ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนอย่างมาก แต่ในขณะนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ โดยได้มีการจัดเวทีระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หากสภาวิจัยแห่งชาติสามารถประสบความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ ประเทศไทยจะมีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยนักคิด
Read More