Tag: วินัยการเรียนรู้ในองค์กร

วินัยการเรียนรู้ในองค์กร

วินัยการเรียนรู้ในองค์กร การสร้างหรือพัฒนาวินัยของการเรียนรู้ในองค์กรน่าจะเป็นความฝัน ความท้าทายหรือความต้องการของผู้บริหาร และเจ้าของกิจการทุกๆ ท่าน แต่จะทำอย่างไรล่ะถึงจะให้พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรมีวินัยต่างๆ ของการเรียนรู้ฝังหรือซึมลึกอยู่ในสายเลือด วินัยหลักๆ ที่ไม่ว่าพนักงานตั้งแต่ระดับล่างสุดไปจนถึงระดับสูงสุดในองค์กรต้องมีเพื่อจะได้พัฒนาตนเอง ทีม และองค์กรมีศักยภาพ มุ่งไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการก็คงหนีไม่พ้นในเรื่อง 1. การใฝ่เรียนใฝ่รู้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่ 2. การทำงานเป็นทีมที่มีการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นร่วมกัน 3. การเข้าใจเรื่องกรอบความคิดและไม่ยึดติดกับวิธีคิดที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 4.การมองและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ 5. การคิดเชิงระบบ การพัฒนาวินัยข้างต้นนี้องค์กรต้องเริ่มต้นทำดังนี้ 1. ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยแต่ละตัวให้พนักงานได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแต่ละตัวคืออะไร และทำไมมันถึงสำคัญต่อชีวิตการทำงานของพวกเขา 2.
Read More

วินัยการเรียนรู้ในองค์กร

วินัยการเรียนรู้ในองค์กร การสร้างหรือพัฒนาวินัยของการเรียนรู้ในองค์กรน่าจะเป็นความฝัน ความท้าทายหรือความต้องการของผู้บริหาร และเจ้าของกิจการทุกๆ ท่าน แต่จะทำอย่างไรล่ะถึงจะให้พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรมีวินัยต่างๆ ของการเรียนรู้ฝังหรือซึมลึกอยู่ในสายเลือด วินัยหลักๆ ที่ไม่ว่าพนักงานตั้งแต่ระดับล่างสุดไปจนถึงระดับสูงสุดในองค์กรต้องมีเพื่อจะได้พัฒนาตนเอง ทีม และองค์กรมีศักยภาพ มุ่งไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการก็คงหนีไม่พ้นในเรื่อง 1. การใฝ่เรียนใฝ่รู้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่ 2. การทำงานเป็นทีมที่มีการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นร่วมกัน 3. การเข้าใจเรื่องกรอบความคิดและไม่ยึดติดกับวิธีคิดที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 4.การมองและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ 5. การคิดเชิงระบบ การพัฒนาวินัยข้างต้นนี้องค์กรต้องเริ่มต้นทำดังนี้ 1. ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยแต่ละตัวให้พนักงานได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแต่ละตัวคืออะไร และทำไมมันถึงสำคัญต่อชีวิตการทำงานของพวกเขา 2.
Read More